Baijer Mediation

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen


1.1 Baijer Mediation wordt hierna aangeduid met: “BM”.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan BM en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voorvloeien en/of daarmee verband houden.
1.3 Met opdrachtgever wordt bedoeld: de wederpartij van BM bij een overeenkomst van opdracht.
1.4 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en BM komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge overeenkomst. Mediations en / of coachingstrajecten worden altijd bevestigd met een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2  Honorarium en betaling

2.1 BM berekent het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief , tenzij er een fixed prijs is afgesproken.
2.2 Indien een afspraak met de mediator/ coach  niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.
2.3 De door de opdrachtgever aan BM verschuldigde bedragen worden in principe 2 wekelijks  en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
2.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 3  Aansprakelijkheid

3.1 De aansprakelijkheid van BM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat volgens de geldende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien de beroeps aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, dan is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtgever terzake
van de opdracht aan BM voldane en/of verschuldigde honorarium.
3.2 De opdrachtgever vrijwaart BM ingeval van aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3.3 In het geval BM door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan BM naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden

Artikel 4  Geschillen en toepasselijk recht

4.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en BM is onderworpen aan Nederlands recht.
4.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
4.3 Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.