Heb ik recht op pensioen na mijn scheiding?

Meer uitleg over de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding

Er zijn al lange tijd plannen de pensioenwetgeving bij echtscheiding te veranderen. Deze wet zou ingaan op 1 juli 2022, maar de invoering is uitgesteld.

Mogelijk heb jij tijdens het scheidingsproces hier al een keuze in gemaakt,
misschien hebben jullie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hier maximaal twee jaar over na te denken. Vandaar deze actualiteit.

Volgens de huidige wetgeving blijven de meeste ex-echtgenoten of
ex-geregistreerde partners via hun pensioenregeling levenslang met elkaar
verbonden. Omdat dit tot vervelende situaties kan leiden, komt er een nieuwe
wet: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding.

Hoe is pensioen na scheiding nu geregeld in de wet?

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel verevening. Dat houdt in dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-partners wordt verdeeld.

De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen van de ander is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt: Kiest de pensioen opbouwende ex-partner voor vervroegd pensioen of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.

Onder de huidige regelgeving kunnen ex-partners ook andere keuzes maken. Zo kunnen zij kiezen voor vervening in een andere verdeelverhouding, kunnen zij afzien van elkaars ouderdomspensioen of kunnen zij kiezen voor conversie (als de pensioenuitvoerder daar aan meewerkt).

Baijer Mediation adviseert over jullie pensioen na de scheiding

Conversie betekent het omzetten van pensioenen

Conversie betekent letterlijk ‘omzetting’. Conversie van het pensioen houdt in dat een deel van het ouderdomspensioen van de ene ex-echtgenoot samen met het nabestaande pensioen (ook wel ‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd) definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioenrecht voor de andere ex-echtgenoot. Hierdoor wordt de pensioenband tussen ex-echtgenten verbroken en ben je niet meer afhankelijk van elkaar. Voorde uitkering van het ouderdomspensioen ben je na conversie dus niet meer afhankelijk van het moment waarop je ex-echtgenoot met pensioen gaat.

Conversie kan echter ook nadelig zijn, aangezien overlijden van een voormalig partner geen recht op het afgestane deel van het nabestaandenpensioen meer bestaat. Omdat definitief afstand wordt gedaan van een deel van het ouderdomspensioen, kan dit bij overlijden van een ex-echtgenoot niet terugkomen bij degene die dit heeft opgebouwd.

Wat verandert er onder de Wet Pensioenverdeling bij Echtscheiding

Net als onder de huidige regeling heeft elke ex-echtgenoot wel recht op de helft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens scheiding is opgebouwd. Onder de nieuwe wet wordt echter conversie de standaardregel. De ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan straks zelf bepalen wat hij/zij met dat deel van het pensioen doet: eerder of later in laten gaan. 

De helft van het opgebouwde bijzonder partnerpensioen wordt samengevoegd met de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde recht op ouderdomspensioen. Bijzonder partnerpensioen waarop aanspraak kan worden gemaakt, wordt onder de nieuwe wet dus beperkt tot de helft van hetgeen in de huwelijkse periode is opgebouwd. De conversie wordt automatisch verwerkt, er hoeven dus geen formulieren meer verstuurd te worden. De mogelijkheid van verevening vervalt.

Kortom: denk goed na over je pensioen na de scheiding. Kom je er niet uit? Vraag dan hulp van een professionele scheidingsmediator.

Het blijft mogelijk om afwijkende afspraken te maken over jullie pensioen

Ook in de nieuwe wet is het mogelijk om in overleg afwijkende afspraken te maken. Dan moeten deze wijzigingen binnen zes maanden na inschrijving echtscheiding worden doorgegeven. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de verdelingsgerechtigde verzoekt om het bijzonder  nabestaandenpensioen niet te converteren, zodat die aanspraak in stand blijft. Ook kan worden afgezien van conversie zodat ieder de door hem/haar opgebouwde pensioenen behoudt, of is een afwijkende verdelingsperiode of afwijkend verdelingspercentage mogelijk.

“ moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen”

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.

Heb ik recht op toeslagen na mijn scheiding?

toeslagen na scheiding

Antwoord op alle vragen die je hebt over toeslagen na je scheiding in 2022

Wil je weten op welke toeslagen je recht hebt na je scheiding? Ben je gescheiden met kinderen? In dit artikel hebben wij de voorwaarden van de verschillende toeslagen op een rijtje gezet, uitgaande van de regelgeving die in 2022 bestaat. De volgende toeslagen komen aan bod:

In een ander nieuwbericht behandelen wij de andere toeslagen:

Wanneer is er sprake van een toeslagpartner?

Bent je (nog) getrouwd of heb je (nog) een geregistreerd partner? Dan is deze persoon je toeslagpartner.

Op het moment dat je een verzoek tot scheiding bij de rechtbank hebt ingediend én je woont niet meer op hetzelfde adres als je ex-partner ingeschreven, dan is het toeslagpartnerschap beëindigd. Let op: Deze voorwaarden gelden ook als je samenwoont met een familielid. Als je samenwoont met een kind of met een ouder moet je allebei 27 jaar of ouder zijn om elkaars toeslagpartner te zijn.

Als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partner hebt dan kan het toch zijn dat iemand anders die op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven staat je toeslagpartner wordt beschouwd:
– Je hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris;
– Je hebt samen een kind;
– Jij of je partner heeft een kind van de ander erkend;
– Je bent partner voor een pensioenregeling;
– Jij of één van je huisgenoten heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar;
– Je bent elkaars partner voor de inkomstenbelasting.

Baijer Mediation helpt bij vraagstukken rondom toeslagen na de scheiding.

Zorgtoeslag

Voorwaarden voor jou én je eventuele zorgtoeslagpartner om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag:
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning;
– Je bent 18 jaar of ouder;
– Je hebt een Nederlandse zorgverzekering;
– Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog;
– Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Voorwaarden inkomen (2022):
Alleenstaande: maximaal inkomen EUR 31.998.
Jij en een toeslagpartner: maximaal inkomen EUR 40.944.

Let op: Er zijn hier meerdere belangrijke zaken die van invloed kunnen zijn zoals de ontvangen partneralimentatie (wordt gezien als inkomen) of het recht op hypotheekrenteaftrek.

Voorwaarden vermogen (2022):
Alleenstaande: maximaal vermogen EUR 120.020.
Jij en een toeslagpartner: maximaal vermogen EUR 151.767.

Kindgebonden budget

Voorwaarden voor jou én je eventuele zorgtoeslagpartner om in aanmerking te komen voor kindgebondenbudget:
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning;
– Je bent één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
– Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
– Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog, mede afhankelijk van het aantal kinderen;
– Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog, vermogen van minderjarige kinderen wordt meegeteld.

Indien je samen een kind hebt dan krijgt alleen de ouder die ook de kinderbijslag heeft aangevraagd kindgebondenbudget toegekend. Indien u meerdere kinderen heeft, dan krijgt de ouder die kinderbijslag voor elk kind heeft aangevraagd het kindgebonden budget toekend. Wil je allebei kindgebonden budget krijgen? Dan moet je allebei kinderbijslag aanvragen, zie www.svb.nl.
Sinds 1 januari 2015 ontvangen alleenstaande ouders onder bepaalde voorwaarden een verhoging van het kindgebonden budget, genaamd de ‘alleenstaande ouderkop’, te weten maximaal EUR 3.285 per jaar.

Voorwaarden inkomen (2022):
Verschilt per inkomen en afhankelijk van aantal kinderen.

Voorwaarden vermogen (2022):
Alleenstaande: maximaal vermogen EUR 120.020.
Jij en een toeslagpartner: maximaal vermogen EUR 151.767.
Hoogte kindgebondenbudget in 2022
Gezin met één kind: maximaal EUR 1.220 per jaar.
Gezin met twee kinderen: maximaal EUR 2.326 per jaar.
Gezin met drie kinderen: maximaal EUR 3.327 per jaar.
Voor het vierde en ieder volgend kind: EUR 3.327 per jaar PLUS EUR 1.001 per jaar als het aantal kinderen meer bedraagt dan drie.

Het kindgebonden budget wordt verhoogd met EUR 251 per jaar voor kinderen ouder dan 12 jaar maar jonger dan 16 jaar en met EUR 447 voor kinderen van 16 en 17 jaar.

Kortom: heb je nog vragen over toeslagen, waar je recht op hebt en de hoogte ervan? Neem dan gerust contact met mij op, ik help jullie er graag mee.

“ moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen”

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.